Det är viktigt att vi är goda grannar och visar hänsyn och respekt för varandra!

För allas vår trevnad ska boende iaktta och följa vissa regler. Regler som gäller enligt lag och de som finns i föreningens stadgar samt regler som beslutats av styrelsen.

Andrahandsupplåtelse/-uthyrning
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan, för självständigt brukande, endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke.
Se Stadgarna § 40.
En avgift för andrahandsuthyrning tas ut av bostadsrättshavaren med 10 % av prisbasbeloppet per år. Beslut har tagits av styrelsen i augusti 2018 att gälla enligt § 12 i stadgarna.

OBS!  Ägaren/överlåtaren till bostadsrätten måste ha kvar sin hemförsäkring. Föreningens brf-tillägg gäller fortfarande för ägaren som har kvar sina skyldigheter (som om hon eller han bodde där). Andrahandshyresgästen kan inte teckna brf-tillägg, men det är extra viktigt att hon/han tecknat hemförsäkring som skyddar vid skador.

Avgifter (hyror)
Hyror (avgifter) skall betalas i tid, senast den sista i månaden.

Om inte avgiften betalas i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker. Även påminnelseavgift och inkassoavgift läggs på skulden.

Se Stadgarna § 11.

Balkonger
På våra inglasade balkonger gäller enhetlighet.
Rullgardiner skall vara i samma färg och utförande. Hela gardiner är den boendes ansvar, så tänk på att hissa upp gardinerna helt innan du öppnar fönstren. Avsaknad av eller trasiga gardiner skall ersättas av den boende.

Åverkan på balkongens metalldelar får inte göras.

Samma rödbruna färg skall finnas på samtliga våra balkonger och får inte övermålas. Färgen på väggar och tak skall vara vitt eller grått.

Balkonglådor får inte hängas utanför balkongen. Godkända blomlådar kan köpas genom Balco.

Vill ni, på egen bekostnad, sätta upp markiser för fönstren skall de också vara enhetliga. Markisen skall vara beige och brunrandig.

Sängkläder, mattor och dyl får inte skakas från balkongerna. På gården finns matt- och vädringsställningar.

Tänk på dina grannar – kasta inte ut fimpar eller annat från balkongerna!

Brandskydd
Brandvarnare skall finnas i samtliga lägenheter. Brandförsvaret rekommenderar att det i varje lägenhet även finns en 6 liters pulversläckare samt brandfilt för akut släckning.
Observera att det är förbjudet att förvara brännbart material i entréer, källarförråd samt allmänna utrymmen och garage.
Skulle brand uppstå p.g.a. att brännbart material förvarats felaktigt, ger hemförsäkringar respektive fastighetsförsäkring inte avsett ekonomiskt skydd.

http://www.brandskyddsforeningen.se/i-hemmet/om_det_borjar_brinna

Cyklar – Barnvagnar – Rullatorer
Cykel, barnvagn eller rullator får aldrig parkeras i trapphusen, inte ens för kortare stunder, på grund av säkerhetsskäl. Vid brand i t ex barnvagn är det omöjligt att ta sig ut via trapphuset. Framkomligheten vid sjuktransport blir minimal. Parkera därför i avsedda (skyltade) rum som finns i entréplanet i varje hus!
Rullator, för den som är rörelsehindrad, får givetvis placeras där de utgör minsta möjliga hinder för innehavaren. De får dock inte utgöra hinder för utrymning.
Cykelställ finns på flera ställen på gårdarna.
Vi ber er att inte lämna kvar gamla barnvagnar eller skrotcyklar, varken i källare eller cykelställ!

Fastighets- och skötsel av grönområden
Föreningen har avtal med HSB Service för städning av trapphus, källargångar m m samt all trädgårdsskötsel, skötsel av lekparker och städning av hårdgående ytor (asfalt). På vintern sköter de även snöröjningen där också parkering och garageområden ingår. HSB service har kontor i panncentralen, Frösängsvägen.

Försäljning av bostadsrätten
Vid försäljning av lägenheten (även när mäklare säljer lägenheten) ta kontakt med vicevärden eller styrelsen för att få blanketten ”Uppgifter för överlåtelse”.
Fyll i blanketten och lämna den till vicevärden eller i brevlådan vid Vicevärdsexpeditionen. Blanketten skickas till HSBs huvudkontor i Nyköping.
Innan allt är klart måste köparen bli medlem i HSB och styrelsen skall ha godkänt överlåtelsen. Mer info se under rubrik ”Överlåtelse/Tillsyn”.

Försäkring
Föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring. (Ni behöver inte teckna egen bostadsrättsförsäkring).
Obs! Ovanstående ersätter inte hemförsäkringen. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Hund
Hundägare ska ha sådan tillsyn över sin hund att den inte orsakar skada eller obehag. Hundägaren är alltid ersättningsskyldig om hunden orsakar skada.
Inom Linnéans gårdar ska hundar hållas kopplade.
Förorening efter hunden ska plockas upp och läggas i därför avsedda behållare.

Husdjur
Om djur hyses i lägenheten skall lägenhetsinnehavaren se till att de inte förorenar, gör ofog, eller för oljud.
Detta gäller även utomhus på föreningens område där också rastning av hundar bör undvikas. Utnyttja områdets trevliga promenadvägar där det också på gångvägen ner mot centrum finns en kommunal rastgård.

Källarförråd och matkällare
Till varje lägenhet hör ett källarförråd och en matkällare.

Köksfläkt
Byte av köksfläkt ska på förhand vara godkänd av vicevärd eller styrelse. En godkänd köksfläkt ska vara anpassa för installation i flerfamiljshus med centralventilationssystem.

Installeras det ändå felaktiga fläktar, kommer bostadsrättsinnehavare att själv få stå för arbets- och materialkostnader för installation av bl a ”don”. En åtgärd som måste vidtas de felaktiga fläktarna för att hela centralventilationssystemet skall fungera.

Möten med boende
Förutom till årsstämman i maj, så kallar styrelsen till bostadsmöte vid två tillfällen under året. Informationsmöte för nya medlemmar hålls en till två gånger per år.

Parabolantenn
Det är inte tillåtet att montera parabol eller annat på fastigheten. Har ni frågor om vilka annan möjlighet som finns – kontakta vicevärden.

Renovering
Då det i perioder förekommer nyinflyttning och även då många vill renovera, kan detta bli en störande tid för grannarna. För att störningarna ska bli så små som möjligt ska följande tillåtna tider respekteras:
* Alla dagar              kl 08 – 22

‘Rökförbud
Rökning är förbjuden i våra tvättstugor och i samtliga övriga lokaler samt alla allmänna utrymmen.

Störning – Trygghet
Till Brf Linnéan välkomnar vi alla boende oavsett tidigare miljöer. Ni flyttar t ex in från eget boende i villa med den friheten ni haft eller som nysvensk från en annan kultur. I Linnéan bor familjer i samma hus och vi bör kunna samsas, ta hänsyn men också vara utrustade med tolerans. Vi äger Brf Linnean tillsammans och vi har alla ett gemensamt ansvar för trivsel och trygghet.

Föreningen har avtal med Securitas om trygghetsjour.
Bostadsrättsinnehavare som upplever sig störd anmäler till Securitas på telefon 010- 470 57 44, och meddelar var eller vem som stör inom fastigheten. Securitas gör en utryckning och förekommer störningen.

Detta innebär att medlemmar som blir störda vid sen tid, kvällar och nätter efter kl 22:00 med hög musik, skrik och skrän eller liknande kan ringa och be om hjälp. Störningsjouren rycker då ut och besöker de störande samt om det behövs tar hjälp av polisen. En utryckning kostar ca 3 000:-, vilket vi hoppas kommer att stävja högljudda fester, sena kvällar och nätter. Detta gäller även ute på våra gårdar, grillplatser, basketplan och övriga lekplatser.

Underhållsfond
Avsättning till underhållsfond upphörde 31 december 2018. Eventuellt innestående medel finns kvar, tills du själv väljer att ta ut pengarna.
Besök vicevärdsexpeditionen så får du hjälp med överföring till ditt konto.

Ventilation
Fastigheten har ett mekaniskt frånluftsystem.

För att luften i din lägenhet ska kännas fräsch är det viktigt att ventilationen fungerar som den ska. Även när det är kallt på vintern ska frisk luft komma in och gammal luft och fukt ventileras ut.

I en lägenhet blir luften ”förorenad” av matos, damm från kläder, utandningsluft och mycket annat. Dålig luft kan ge upphov till huvudvärk, allergier och eksem. Därför ska luften regelbundet bytas ut och det sker om ventilationen fungerar.
En annan uppgift som ventilationssystemet har är att avlägsna den fukt som bildas när man lagar mat, tvättar, duschar eller badar. Om fukten inte ventileras ut kan det uppstå fukt- och mögelskador.

Springventilen sitter ovanför fönstren. De ska alltid vara öppna, utom i köket, för att kunna släppa in frisk luft och detta gäller även under vintern. Luften som strömmar in sprider dessutom värmen från elementet ut i rummet.

Frånluftsventilerna ska hållas rena från damm och smuts. Torka av dem med en fuktig trasa. Ventilerna är justerade för att ge rätt luftflöde, så ändra inte den inställningen. En frånluftsventil ska aldrig täckas över för då upphör ventilationen i din lägenhet att fungera.

Köksfläkten är en viktig del av ventilationssystemet. Ta för vana att med jämna mellanrum rengöra filtret och vid behov byta. Även när inte fläkten är påslagen ventileras luft ut genom ett öppet spjäll.

Viktiga telefonnummer:
FELANMÄLAN
Fel i fastigheten eller lägenheten skall anmälas:
i första hand till vicevärde, telefon 070-24 80 777
i andra hand till HSB service, telefon 010-442 55 00, kl. 09.00 – 12.00.

AKUTA FEL som kräver omedelbar åtgärd!
Anmäl under icke kontorstid till JOUREN Securitas telefon 010-470 55 39

SECURITAS TRYGGHETSJOUR telefon 010-470 57 44

Överlåtelse/Tillsyn
När en lägenhet ska överlåtas kommer två representanter, valda av styrelsen, att se över de delar i lägenheten som föreningen ansvarar för, t ex ventilation och radiatorer, så att de är i fullgott skick.
Som innehavare kan man inte neka föreningen rätten till tillträde för tillsyn; risken är då att man kan förverka sin nyttjanderätt.
Avisering sker i god tid och lägenhetsinnehavaren skall skriftligt ge sitt samtycke till tillsynen.