Föreningsstämman är bostadsrättföreningens högsta beslutande organ.
Föreningensstämma hålls vanligtvis i maj varje år. Föreningens medlemmar kallas i god tid och ges möjlighet att ta del av föreningens ekonomi och verksamhet. Stämman avgör om styrelsen skall ges ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
På stämman behandlas även de motioner som i tid inkommit från medlemmarna.
På årsmötet väljs föreningens styrelse, revisorer, distriktsombud och valberedning.

Se Stadgarna § 13 – § 20.