Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens löpande angelägenheter mellan stämmorna. Styrelsen har tystnadsplikt. Styrelsemöten hålls varje månad utom i juli.

Styrelsen består av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB.
Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter. Mandattiden är högst två år.

Se Stadgarna § 21.

Revisorer
Revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman. Mandattiden är fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Se Stadgarna § 25.

Valberedning
Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse, som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera föreningens verksamhet framöver. Valberedningens uppgift är att till varje årsmöte lägga fram förslag på ledamöter och suppleanter som är i tur att avgå. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl a att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, analysera hur den sittande styrelsen arbetar.

Se Stadgarna § 26.

 

För allmänna frågor och förslag till styrelsen kan du maila: info@brflinnean.se

Tony Karlsson

Ordförande

0705-55 35 82

E-post: tony.karlsson500@gmail.com

Bengt Johansson

Vice ordförande

   Tel: 0708-619300

E-post: bengt.j3314@gmail.com

Lisbeth Hammar

Sekreterare

0762-756407

E-post: hammar.lisbeth@gmail.com

Ludvig Nyström

Ledamot

xxxxxxxxxxxxxx

E-post:xxxxxxxxxx

Stefan Hagel

Ledamot

0736-22 35 39

E-post: stefanhagel@hotmail.com

Eva Andersson

Ledamot

0766-43 37 34

E-post: eva.andersson77@comhem.se

Susanne Midell

Ledamot

xxxxxxxxxxxxx

E-post: susanne.midell@hotmail.com

Nisse Andersson

Vicevärd

E-post: kylnisse@bahnhof.se

Hans Gustafsson

Ledamot / HSB representant

010-442 55 14

hans.gustafsson@hsb.se